RUANGSUJUD.COM - Eksistensi mazhab dalam fikih Islam tak dapat dibantah. Fikih sebagai ilmu yang membahas mengenai perkara-perkara praktis dalam Islam mempunyai ragam pendapat.

Ragam pendapat ini sebagian dibakukan dalam satu mazhab tertentu. Dalam Fikih Ahlu Sunnah terdapat 4 mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sementara kelompok Syiah menggunakan fikih mazhab Jakfari. 

Lantas apakah hakikat dari mazhab? Bagaimana sejarah kemunculan mazhab dalam Islam? Tulisan ini akan mencoba menguraikan jawaban dari dua pertanyaan tersebut. 

Menurut Syaikh Wahbah Az Zuhaili, Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. 

Kemunculan mazhab sudah terjadi sejak masa sahabat Rasulullah SAW. Pada masa itu sudah dikenal Mazhab 'Aisyah, Mazhab Abdullah bin Umar, Mazhab Abdullah bin Mas'ud dll.

Pada masa tabi'in terdapat 7 ahli fikih terkenal di Madinah. Mereka ialah Sa'id ibnul Musayyab,
Urwah ibnuz Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman
bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dan Nafi' hamba (maula) Abdullah bin Umar.

Di kalangan ahli Kufah juga muncul Alqamah bin Mas'ud, lbrahim an-Nakha'i guru Hammad
bin Abi Sulaiman yang menjadi guru kepada Imam Abu Hanifah. Di kalangan ahli Basrah
juga muncul ahli fiqih, di antaranya adalah al- Hassan al-Bashri.

Di samping mereka, terdapat lagi ahli fiqih dari golongan tabi'in Iain di antaranya adalah Ikrimah hamba lmaula) Ibnu Abbas, Atha' bin Abi Ribah, Thawus bin Kisan, Muhammad bin Sirin, al-Aswad bin Yazid, Masruq ibnul A'raj, Alqamah an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Syuraih, Sa'id
bin fubair, Makhul ad-Dimasyqi dan Abu Idris al-Khulani.

Dari awal abad kedua hingga pertengahan abad ke-2 Hijriyah yang merupakan zaman
keemasan bagi ijtihad, telah muncultiga belas ulama mujtahid yang masyhur yang madzhab
mereka telah dibukukan dan pendapat mereka banyak diikuti.

Mereka ialah Sufyan bin Uyainah di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, al-Hassan al-Bashri di Bashrah, Abu Hanifah dan Sufyann ats-Tsauri (161 H) di Kufah, al-Auza'i [157 H) di Syria (Syam), asy-Syafi'i dan al-Laith bin Sa'd di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Tsaur, Ahmad, Dawud az- Zahiri, dan lbnu |arir ath-Thabari di Baghdad.

Sayangnya tidak semua mazhab tersebut eksis sampai hari ini. Dalam kitab Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu, Syaikh Wahbah Zuhaili menyebut ada 8 mazhab yang masih eksis sampai hari ini. Mereka adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Jakfari, Ibadhi, Zahiri dan Zaidi. 

Sementara mazhab lainnya hanya menjadi khazanah pemikiran Islam dan kehilangan pengikutnya.