Nasihat Untuk Suami dan Istri

Nasihat Untuk Suami dan Istri

                   ALLAH swt telah memberikan berjuta nikmat kepada hamba-Nya, salah satunya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan manfaat. Allah swt berfirman:

          “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-rum 21).

Perkawinan merupakan batu bata (bahan bangunan) yang baik untuk membangun keluarga yang shalih dalam masyarakat. Islam telah mengatur kehidupan suami-isteri dengan suatu sistem yang indah dari Rabb yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Islam telah memberikan penjelasan tentang aturan kehidupan suami-isteri agar sakinah, yang kelak mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Teruntuk pasangan Muslim –semoga Alah memberi taufik kepada anda berdua untuk segala kebaikan- hendaknya mengetahui, bahwa mewujudkan kebahagiaan ini merupakan sesuatu yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah.

Allah swt. berfirman: “Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (At-thalaq : 4).

          Kita semua dituntut untuk bertakwa kepada Allah dengan seluruh makna yang terkandung dalam kata takwa tersebut, karena takwa kepada Allah merupakan dasar untuk setiap kebaikan. Allah swt berfirman: “Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.” (At-Taubah : 109).

          Para suami isteri hendaknya menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya bagi mereka, dan memperhatikan untuk melakukan pergaulan yang baik antara keduanya. Pada saat itu akan tercipta kebahagiaan suami dan istri dengan pertolongan Allah. Keduanya akan memetik buahnya yang indah, dan anak-anak akan terdidik bersama dua orang shalih dan bahagia.

Dengan demikian, akan tumbuh suatu keluarga yang baik, sebagaimana akan tumbuh suatu masyarakat muslim yang bahagia. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa hukum-hukum syariat yang tinggi, yang kelak mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.